Na ugled i integritet Heston Alliance (u daljnjem tekstu: Društvo) značajno utječu odluke, postupci i ponašanje svakoga od nas. Svi nosimo posebnu odgovornost – prema javnosti, tržištu i našim klijentima, kao i našim kolegama. Iz tog razloga, važno je imati priznate etičke standarde kako bi se osiguralo da će i kolektivno i individualno ponašanje biti u skladu s ciljevima i praksom Tvrtki. Stoga je bitno da odvojite vrijeme za pregled ovog Kodeksa poslovnog ponašanja i etike (u daljnjem tekstu: Kodeks) i razvijete radno znanje o njegovim odredbama. Ovaj Kodeks primjenjuje se na sve zaposlenike. Štoviše, ovaj Kodeks se jednako primjenjuje na sve – od direktora Društva do onih koji tek započinju svoj profesionalni život.

Kodeks regulira interakcije s našim klijentima, poslovnim partnerima, regulatorima, kao i međusobno. Ovi standardi također čine kamen temeljac naših politika i postupaka, koji pružaju detaljne smjernice o usklađenosti s primjenjivim zakonima i propisima i koje svaki zaposlenik mora poštivati.

Iako Kodeks ne obrađuje svaku situaciju koja se može pojaviti, cilj je podržati sve zaposlenike u njihovom svakodnevnom radu kada su suočeni s pravnim i etičkim izazovima, pružiti im orijentaciju i potaknuti etičko ponašanje.

Kodeksom se uređuju načela, pravila ponašanja, zapošljavanje i napredovanje zaposlenika, prijavljivanje nezakonitih radnji i postupak upoznavanja s Kodeksom koji se odnosi na sve osobe zaposlene u Društvu, kao i ovlaštene osobe i predstavnike koje Društvo imenuje za obavljati određene poslove. Poslovna etika je primjena općeprihvaćenih etičkih načela u poslovnom procesu pojedinca i društva.

Kodeks treba pridonijeti vođenju poslovnih aktivnosti u duhu poslovne etike, dobre poslovne prakse, načela savjesnosti i poštenja te omogućiti transparentnost poslovanja.

Kodeks je usmjeren na jačanje poštenih, održivih, odgovornih i etičkih temeljnih načela djelovanja tvrtke. Kršenje ovih pravila ponašanja može dovesti do sankcija koje su definirane u našim internim politikama. Iako je dužnost svih pojedinaca upoznati se sa zakonskim zahtjevima, oni neće biti prepušteni sami sebi.


Načela poslovnog ponašanja


Profesionalizam; Stručnost; Pravda; Poštenje; Transparentnost; Savjesnost; Odgovornost; Načela poslovnog ponašanja odnose se na važna područja poslovanja Društva koja utječu na ugled i poziciju Društva na tržištu.

Cilj općih načela je definiranje načela rada i poslovnog ponašanja u značajnim poslovnim aktivnostima u skladu s visokim profesionalnim standardima rada i temeljnim etičkim vrijednostima za menadžment i zaposlenike kao i za sve povezane osobe. Opća načela poslovnog ponašanja uspostavljena su za sljedeća područja: Zakonitost; Izbjegavanje sukoba interesa; Antikorupcija; Primanje darova i druge robe; Usklađenost sa zakonima, propisima i pravilima; Profesionalne sposobnosti i savjesno ponašanje; Poštivanje ljudskih prava i zaštita okoliša.


Načelo zakonitosti


Obavljanje poslova, poslova i svakodnevnih poslova u Društvu obavlja se izričito i samo uz primjenu i poštivanje zakona, propisa, pravila i postupaka propisanih od strane nadležnih državnih tijela, kao i poštivanje Statuta i drugih općih i pojedinačnih akata koje donosi tvrtka.

Prilikom sklapanja ugovora o radu zaposlenici potpisom izjave izražavaju suglasnost s ovim Kodeksom te se obvezuju postupiti u skladu s njim. Prihvaćanjem načela iz ovog Kodeksa zaposlenici se obvezuju da će ih dosljedno, uvijek i isključivo provoditi u interesu Društva, svog ugleda i dostojanstva, ugleda i dostojanstva ostalih zaposlenika s kojima surađuju te u interesu struke i poslove koje obavljaju.


Izbjegavanje sukoba interesa


Zaposlenici su dužni izbjegavati stvarne ili očite sukobe interesa s tvrtkom u osobnim ili profesionalnim odnosima. Do sukoba interesa dolazi kada osobni ili profesionalni interes zaposlenika spriječi, eventualno spriječi ili čini da materijalno onemogućuje interes, ili poslovanje Društva ili sposobnost zaposlenika da ispuni svoje obveze i odgovornosti.

Osobe na koje se Kodeks primjenjuje, u slučaju stvarnog ili očitog sukoba interesa, u svakom pojedinom slučaju dužne su se odmah isključiti iz daljnjeg odlučivanja i odmah prijaviti ili obavijestiti nadređenog.


Borba protiv korupcije


Osobe na koje se Kodeks primjenjuje suzdržat će se u obavljanju svojih dužnosti od bilo kakvog ponašanja koje bi se, prema primjenjivom međunarodnom ili lokalnom kaznenom pravu, moglo okarakterizirati kao aktivno ili pasivno podmićivanje.


Primanje darova i drugih oblika dobara


Zaposleniku je zabranjeno tražiti ili primati bilo kakav dar ili drugu korist u vezi s obavljanjem svojih dužnosti. Zabrana traženja ili primanja darova ili drugih pogodnosti u svezi s obavljanjem dužnosti odnosi se i na članove obitelji i kućanstva radnika.

Čak i kad se darovi razmjenjuju u najboljim namjerama i motivima njegovanja osobnih ili profesionalnih prijateljstava, oni se mogu krivo shvatiti i ostaviti dojam da su neprikladna korist s ciljem stvaranja utjecaja.


Usklađenost sa zakonima, propisima i pravilima


U ispunjavanju svojih obveza i odgovornosti svi zaposlenici dužni su postupati u skladu sa zakonima, podzakonskim aktima, Statutom Društva i drugim općim i pojedinačnim aktima koje je Društvo donijelo.

Ako bilo koji zaposlenik sazna za bilo koju informaciju za koju smatra da je dokaz materijalnog kršenja zakona, pravila, smjernica ili propisa koji se odnose na Društvo, on će te podatke otkriti direktoru Društva ili drugom nadležnom tijelu.


Profesionalne sposobnosti i savjesno ponašanje


Svi zaposlenici dužni su obavljati svoje funkcije, obavljati svoje dužnosti i poslove savjesno, profesionalno, nepristrano i s dužnom pažnjom, poštujući sve zakonske propise i druge relevantne akte.

Neprestanom težnjom ka poboljšanju učinkovitosti i kvalitete rada, zaposlenici bi edukacijom i usavršavanjem trebali postići visoku razinu profesionalnosti i stručnosti, poštujući etička načela i dostojanstvo profesije.


Poštivanje ljudskih prava i zaštita okoliša


Zaštita ljudskih prava i okoliša ustavna je odredba i najvažnije etičko načelo kojem se pridaje posebna pozornost jer su ljudi i okoliš neprocjenjive vrijednosti koje se uvijek moraju štititi i promicati.

Svaki zaposlenik Društva dužan je osigurati uživanje svih ljudskih prava zajamčenih Ustavom i drugim pozitivnim propisima u Bosni i Hercegovini. Svi zaposlenici Društva trebaju biti poštivani i cijenjeni kao osobe u skladu s pravima koja proizlaze iz poštivanja njihova života, integriteta i dostojanstva.

Društvo je dužno priznati pravo svim svojim članovima i osigurati uvjete za nesmetano stručno usavršavanje i usavršavanje, u skladu s mogućnostima, a u mjeri u kojoj pravo jednog člana zajednice ne zadire u isto pravo drugoga.

Svi zaposlenici imaju obvezu i odgovornost prema drugima u smislu poštenog, poštenog i nepristranog ponašanja, promicanja stručnog i profesionalnog rada, a sve za opće dobro svih zaposlenika i Društva u cjelini.

Sve pritužbe možete podnijeti pisanim putem e-mailom na: info@hestonalliance.com